Hotline TV
น้ำกับสุขภาพ
นพ.พีรยศ ตรงสวัสดิ์
แพทย์สาธารณสุข อดีตผู้อำนวยการกองควบคุมโรคเอดส์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ออกอากาศ: 10 ธันวาคม 2559
ผู้ชายวัยทอง
เเขกรับเชิญ : นพ. ศิต เธียรฐิติ
แพทย์ประจำศูนย์การแพทย์บูรณาการAbsolute Health

ออกอากาศ: 3 ธันวาคม 2559
ปัญหาไขมันอุดตันในหลอดเลือด เเก้ไขได้อย่างไร
เเขกรับเชิญ : ภญ.ศิริลักษณ์ อมรวุฒิกรณ์
ออกอากาศ: 26 พฤศจิกายน 2559
มะเร็งต่อมลูกหมาก กับ การดูเเลสุขภาพ
เเขกรับเชิญ : - รศ.พญ.สุพัตรา แสงรุจิ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
- รศ.ดร.พิฑูร ตรีวิจิตรเกษม อดีตรองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก

ออกอากาศ: 19 พฤศจิกายน 2559
กินอย่างไร... ให้ห่างไกลโรคในผู้สูงวัย
แขกรับเชิญ : ผศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ
อาจารย์ประจำสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกอากาศ: 12 พฤศจิกายน 2559
“ภูมิแพ้” โรคที่ยับยั้งได้ ไม่ยากอย่างที่คิด
แขกรับเชิญ : นพ. ศิต เธียรฐิติ
แพทย์ประจำศูนย์การเเพทย์บูรณาการ Absolute Health

ออกอากาศ: 5 พฤศจิกายน 2559