Hotline TV
ตรวจก่อน รู้ทัน ลูกปลอดภัย แม่หายห่วง
แขกรับเชิญ : คุณดาลัด มัธยัสถ์
ออกอากาศ: 20 พฤษภาคม 2560
อาการปวด นวดปรับให้ตรงจุด
แขกรับเชิญ : ดร.เสถียร สว่างโลก (หมอเปิ่น)
ออกอากาศ: 13 พฤษภาคม 2560
รู้ก่อน ปลอดภัย รักษาได้ ไม่ลุกลาม ด้วยเครื่อง MRI
แขกรับเชิญ : คุณสุภาพ เงินถม
ออกอากาศ: 6 พฤษภาคม 2560
กระดูกคอเสื่อม รักษาได้ด้วยไคโรแพรคติก
แขกรับเชิญ : ดร.เสถียร สว่างโลก (หมอเปิ่น) และ ดร.รุ่งทิวา เจริญเศรษฐกิจ (หมอเทียง)
ออกอากาศ: 29 เมษายน 2560
การใช้ยาและข้อควรระวังในเด็ก
แขกรับเชิญ : ภก.ดร.นิติ สันแสนดี
ออกอากาศ: 22 เมษายน 2560
ผู้ป่วยสูงอายุ ดูแลอย่างไรให้มีความสุข?
แขกรับเชิญ : คุณวินิตย์ หลงละเลิง
ออกอากาศ: 15 เมษายน 2560