Health Magazine
ISSUE 82 September 2012
ยาฆ่าเซลล์มะเร็ง
ทางเลือก ... ทางรอด
ผู้ป่วยมะเร็ง

ISSUE 81 August 2012
ยิ่ง .... สูบ
ยิ่ง .... ป่วย
ยิ่ง .... เสี่ยง
โรคมะเร็งปอด

ISSUE 80 July 2012
2012 Thailand Health & Wellness
ครบครัน VS ครบเครื่อง เรื่องสุขภาพ

ISSUE 79 June 2012
ป่วยฉุกเฉิน...รักษาได้ทุกที่
ชัวร์ .. หรือ .. มั่ว