Articles
ภัยจากสารพิษ...กับชีวิตที่เลือก (เอง) ไม่ได้ !!!
ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบ คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งกว่า 60,000 คน/ปี องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าอีก 21 ปีข้างหน้า จะมีผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มขึ้นปีละ 24 ล้านคน
Post Date: 2018-02-25
Read more >
“ผักมีรู” ปลอดสารพิษจริงหรือ?
ในการเลือกซื้อผักมักจะได้ยินเทคนิคที่ว่า “ให้เลือกผักที่มีรู” เพราะแมลงยังกินผัก ก็น่าจะปลอดสารเคมี...จริงหรือไม่ที่ผักมีรูพรุนนั้นปลอดสารพิษหรือสารกำจัดศัตรูพืช? แล้วคนที่ต้องการเลือกหาผักปลอดสารเคมีไปรับประทานจะมีวิธีเลือกและสังเกตอย่างไรบ้าง ฉบับนี้จะ
Post Date: 2017-02-02
Read more >