Articles
สตรีไทยรู้ไว้ ดีกว่าเสี่ยง “ไตเรื้อรัง”
จากการสำรวจของสมาคมโรคไตในปี พ.ศ. 2550 - 2551 สุ่มสำรวจประชากรอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศพบว่า มีโรคไตเรื้อรังประมาณร้อยละ 17.5 ซึ่งประมาณการจำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังทุกระยะ อยู่ที่ประมาณ 7 ล้านคน
Post Date: 2018-01-12
Read more >