Articles
ภัยจากสารพิษ...กับชีวิตที่เลือก (เอง) ไม่ได้ !!!
ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบ คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งกว่า 60,000 คน/ปี องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าอีก 21 ปีข้างหน้า จะมีผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มขึ้นปีละ 24 ล้านคน
Post Date: 2018-02-25
Read more >