Articles
Categories :
Energy Medicine จุดร่วมของแพทย์ทางเลือก กับ การแพทย์แผนปัจจุบัน
“สรรพสิ่งคือการสั่นสะเทือน หรือการส่งคลื่นความถี่ หรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้า” ถ้าเรามีส้อมเสียงหลายขนาด หรือขวดแก้วที่บรรจุน้ำในระดับต่างๆ กันอยู่จำนวนหนึ่ง ถ้าลองเคาะส้อมเสียงหรือขวดน้ำแต่ละขวดจะพบว่า เสียงที่เกิดขึ้นจะมีเสียงสูง – เสียงต่ำ แตกต่างกันไป

ภาวะความผิดปกติหรือเสียสมดุลของอวัยวะต่างๆ มีผล 2 ด้านคือ
- ส่งความถี่หรือพลังออกมาในขนาดที่สูงกว่าค่าปกติ (แพทย์จีนเรียกว่าภาวะแกร่งหรือเกิน实证) เป็นภาวะหยาง(阳)
- ส่งความถี่หรือพลังออกมาในขนาดที่ต่ำกว่าค่าปกติ (แพทย์จีนเรียกว่า ภาวะพร่องหรือขาด虚证) เป็นภาวะยิน (阴)

การเปลี่ยนแปลงหรือความผิดปกติของคลื่นความถี่ร่างกายเกิดจากปัจจัยอะไร
แพทย์แผนจีนกล่าวถึงสาเหตุของการเกิดโรคมี  2 สาเหตุใหญ่ๆ คือ
                จากเหตุภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกอย่างก็อาจมองเป็นวัตถุหรือมองให้ลึกลงไปก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสิ่งแวดล้อมภายนอกทั้งหมด(ฟ้า-ดิน)
                จากเหตุภายใน คือ อาหารที่รับประทานเข้าไป, อารมณ์ทั้ง 7, การนอน-การทำงาน,เพศสัมพันธ์ กล่าวคือ
 อาหารแยกเป็น อาหารหยางฤทธิ์ร้อนกระตุ้นและให้พลัง และอาหารยินฤทธิ์เย็นยับยั้ง ลดพลัง การรับประทานอาหารจึงมีผลและเป็นตัวปรับลดพลังหรือความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ออกมาจากเซลล์หรืออวัยวะภายใน
                อารมณ์ที่แปรปรวนทำให้เกิดการติดขัดของพลังลมปราณหรือเกิดความผิดปกติของกลไกพลัง ทำให้การสื่อสารระหว่างเซลล์หรืออวัยวะต่างๆ ไม่กลมกลืน โดยอารมณ์หนึ่งๆ ยังมีผลต่อการส่งคลื่นความถี่หรือพลังของอวัยวะอีกด้วย เช่น อารมณ์โกรธทำให้ความถี่ของพลังจากตับมากขึ้นและการไหลเวียนสู่ด้านบนมากกว่าปกติ
                การทำงานหนักโดยพักผ่อนไม่พอ เพศสัมพันธ์ที่มากเกินไป ทำให้พลังภายในอวัยวะปอดและไตลดน้อย เสื่อมถอยลง การนอนดึก นอนไม่หลับยาวนาน ทำให้สูญเสียพลังและการเสื่อมของเซลล์อย่างรวดเร็ว เซลล์จะแห้ง (ภาวะยินพร่อง阴虚) ทำให้พลังงานและความถี่ที่ส่งออกมาในรูปสนามแม่เหล็กไฟฟ้าผิดปกติไปด้วย
                สรุปมุมมองของ Energy Medicine (การแพทย์เชิงพลังงาน能量医学) คือการมองข้ามมิติของวัตถุที่มองเห็น จับต้องได้ ไปในมิติที่มองไม่เห็น จับต้องไม่ได้ ทำให้เกิดวิธีคิดแบบมองปัญหาเชื่อมโยงและเป็นองค์รวม ทำให้สามารถอธิบายไม่เพียงสรรพสิ่งที่มิติของรูปลักษณ์หรือจับต้องได้แบบแผนปัจจุบัน แต่ยังสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณและปรากฏการณ์ต่างๆที่มองไม่เห็นแบบแผนจีนหรือการแพทย์ทางเลือกแบบภูมิปัญญาได้อีกด้วย  


โพสเมื่อ:

ผู้เข้าชม: 548